2024-01-27

”Effektivare brottsbekämpning genom Sveriges deltagande i Eppo”

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag på lagändringar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna delta i den Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo.

– Vi måste strypa den kriminella ekonomin, både i Sverige och på EU-nivå. Eftersom den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande måste även brottsbekämpningen vara det. Ett svenskt medlemskap i Eppo innebär bättre möjligheter till ett effektivare samarbete för att bekämpa brott, återta brottsvinster och värna svenska skattebetalares pengar. Regeringen har idag tagit ett viktigt steg för att Sverige ska kunna gå med i Eppo, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Eppo spelar en central roll i att utreda och lagföra brott mot EU:s finansiella intressen. Det kan bland annat handla om bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott. Även vissa gränsöverskridande skattebrott avseende mervärdesskatt, som bland annat inbegriper en total skada på minst 10 miljoner euro, omfattas av Eppos behörighet.

För att Sverige ska kunna delta i Eppo behöver svensk lagstiftning som kompletterar Eppo-förordningen införas. Regeringen föreslår därför en ny lag där åklagarnas ställning och befogenheter regleras för att Eppos åklagare ska passa in i det svenska systemet.

Regeringen föreslår även att ändringar görs i befintliga lagar bland annat för att säkerställa att de europeiska åklagarna får tillgång till all relevant information i nationella databaser för brottsutredning och brottsbekämpning på samma villkor som nationella åklagare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, med målsättning att det ska ske så snart som möjligt under 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng