2022-12-28

DEBATT: ”Strömmer måste genomföra rätt delar av ordningsvaktslagen”

Li Jansson vädjar till regeringen att inte ta bort nuvarande krav på medborgerlig pålitlighet i bevakningslagen.

I den statliga Ordningsvaktsutredningen föreslås en ny ordningsvaktslag, men också att ändra en bevakningslagen så att kravet på medborgerlig pålitlighet tas bort. Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef på

Säkerhetsföretagen, reagerar starkt på just det förslaget och vädjar till justitieministern i den nya M-regeringen att stoppa förslaget.


Allt en ny regering ärver från sina företrädare är inte av ondo. Förslagen i den av Damberg tillsatta statliga Ordningsvaktsutredningen är i grunden positivt i de delar som är förslag till ny ordningsvaktslag. Men det är också dags att justitieminister Gunnar Strömmer använder sin nya roll för att stoppa de förslag till uppluckrad prövning av personal som utredningens förslag också innebär.

Utbildning och regelverk behöver förnyas

Förslagen i den statliga Ordningsvaktsutredningen behandlas på justitiedepartementet. Den nuvarande regeringen har också avsatt medel för finansiering av vissa av förslagen i utredningen. Samtidigt har den nya regeringen inte återkommit med vilka reformer i Ordningsvaktslagen de avser gå vidare med eller inte.

Utredningen tillsattes för att modernisera en 40 år gammal lagstiftning. Bestämmelserna är utformade för att reglera dansbanevakter, vilket blir fel när ordningsvakter i dag arbetar i betydligt fler uppdrag för kommuner, i kollektivtrafik och på köpcentrum. Både bransch och uppdragsgivare vittnar om att utbildning och regelverk behöver förnyas för dessa nya uppdrag.

Den nya ordningsvaktslagen bör genomföras

Ordningsvaktsutredningens förslag kan utifrån vårt perspektiv sammanfattas i en positiv och en negativ del. För att börja med det positiva: Utredningens förslag till en helt ny ordningsvaktslag bör genomföras.

För kommuner och andra uppdragsgivare som anlitar mobila ordningsvakter innebär dagens reglering att ordningsvakter bara kan beviljas i undantagsfall och då på platser där det är vanligt med brott och ordningsstörningar. När tryggheten är återställd på en plats som bevakas av ordningsvakter saknas i nuvarande regelverk möjlighet att behålla uppnådd trygghet. Reglerna straffar ett väl utfört arbete och minskad brottslighet genom att inte förnya tillstånd för att använda ordningsvakter. Kommunerna har också problem med att områdena blir alldeles för snäva och tillstånden detaljreglerade.

Utredningens förslag för att åtgärda problemen är att föreslå att ordningsvakter också ska kunna beviljas i trygghetsskapande syfte. Förslaget, som har brett stöd bland remissinstanserna, skulle medföra att polisen kan godkänna fler områden men också behålla vakterna i fler områden där ordningsstörningar och otrygghet annars skulle påverka samhället negativt.

Branschen positiv till de flesta förslagen

Ordningsvakter står under polismans ledning även när de arbetar i privata företag. Utredningen föreslår att den modellen kvarstår och förstärks. Utredningen föreslår också en förlängning av utbildningen så att alla ordningsvakter får den socialt före byggande kompetens som vissa kommuner – däribland Stockholm – själva utbilda extra i dag.

Så långt är branschen positivt inställd till förslagen i Ordningsvaktsutredningen. Men utredningen innehåller också förslag om att ändra en annan lagstiftning – bevakningslagen – så att kravet på medborgerlig pålitlighet tas bort. Det innebär att dagens system, där samtliga anställda säkerhetsprövas via länsstyrelsen i polisens, och Säpos register förändras. I stället föreslår utredaren att enbart anställda som arbetar på objekt som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska prövas i Säpos register.

Uppluckra inte bevakningslagen

Som bransch är vi kraftfullt emot den föreslagna ändringen, eftersom de flesta försök till infiltration sker just på de enklare objekten. Samhällets stöd för uppluckring av kraven på personal bedömer vi också som lågt. Detta särskilt mot bakgrund av ökade säkerhetskrav i samhället som snarare innebär att vi borde göra tvärtom: ställa ännu högre krav på branschens medarbetare. Därför vädjar vi till regeringen att stryka den del i utredningen som rör uppluckringar i bevakningslagen och i stället enbart genomföra förslaget till ny ordningsvaktslag.

Li Jansson,
bransch- och näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng