2023-01-30

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

Vart fjärde dataskyddsombud har inte särskild avsatt tid för dataskyddsfrågor och endast vartannat ombud tycker att den avsatta tiden för dataskyddsfrågor är tillräcklig.

En undersökning som utförts på uppdrag av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) pekar på att mindre än hälften av de dataskyddsombud som svarat anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor.

IMY publicerar nu rapporten ”Dataskyddsarbetet i praktiken” som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få en indikation på vilka förutsättningar som finns för arbetet med dataskyddsfrågor i verksamheter som är skyldiga att ha dataskyddsombud.

Knappt 4 av 10 av de dataskyddsombud som svarat på enkäten anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor. Endast hälften upplever att de får gehör för dataskyddsfrågor från ledningen.

– Det är oroande. För att få till stånd ett systematiskt och kontinuerligt arbete med integritets- och dataskyddsfrågor är det avgörande att det både finns kunskap om dataskyddsförordningen och engagemang för frågor som rör integritet och dataskydd i organisationens ledning, säger Andrea Amft, analytiker på IMY.

Undersökningen visar även att hälften av de som svarat upplever att de inte blir involverade i god tid.  Vart fjärde dataskyddsombud har inte särskild avsatt tid för dataskyddsfrågor och endast vartannat ombud tycker att den avsatta tiden för dataskyddsfrågor är tillräcklig.

– Det är viktigt att dataskyddsombudet får förutsättningar och både tillräckliga och rätt resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom organisationen. Till exempel måste ombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den information och kunskap som behövs för att kunna delta i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng