2022-03-02

Dataskyddsmyndigheter undersöker molntjänster inom offentlig sektor

Genom samordnad vägledning och samordnade åtgärder vill dataskyddsmyndigheterna främja en god efterlevnad av dataskyddsförordningen och säkerställa ett adekvat skydd av personuppgifter, menar IMY.

22 nationella dataskyddsmyndigheter inom EU har inlett en undersökning om användningen av molnbaserade tjänster inom offentlig sektor.

Detta är den första åtgärden som genomförs av den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) inom det inrättade ramverket för samordnade åtgärder (Coordinated Enforcement Framework, CEF). Ramverket är en central del i EDPB:s arbete enligt dess beslutade strategi för 2021-2023, tillsammans med skapandet av en stödpool av experter (Support Pool of Experts, SPE). Båda initiativen syftar till att effektivisera tillämpningen och samarbetet mellan dataskyddsmyndigheter.

Covid-19-pandemin har lett till en digital förändring där allt fler offentliga organisationer har börjat använda molnteknik. Samtidigt kan offentliga organ på nationell nivå och EU-nivå möta svårigheter med att få tag på it-produkter och -tjänster som uppfyller EU:s dataskyddsregler. Genom samordnad vägledning och samordnade åtgärder vill dataskyddsmyndigheterna främja en god efterlevnad av dataskyddsförordningen och säkerställa ett adekvat skydd av personuppgifter, menar IMY.

Som ett första steg kommer de dataskyddsmyndigheter som deltar att skicka ut ett frågeformulär till utvalda offentliga organ. I hela EU kommer totalt över 80 offentliga organ att omfattas av undersökningen. Dataskyddsmyndigheterna kommer att undersöka offentliga organs utmaningar med dataskyddsförordningens regelefterlevnad när de använder molnbaserade tjänster, inklusive processer och skyddsåtgärder som är aktuella vid upphandling av molntjänster, utmaningar relaterade till internationella överföringar, användningen av kompletterande åtgärder och bestämmelser som reglerar förhållandet mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. I Sverige är undersökningen inte en tillsyn, utan syftar till att ge IMY ökade kunskaper om användningen av molntjänster inom offentlig sektor för att kunna ta fram lämpliga nationella åtgärder framöver.

Svaren på frågeformulären kommer att analyseras på nationell nivå och dataskyddsmyndigheterna kommer att besluta om möjliga nationella åtgärder. Dessutom kommer resultaten av de nationella åtgärderna att aggregeras och analyseras för att skapa djupare insikter i ämnet och möjliggöra riktad uppföljning på EU-nivå. EDPB kommer under 2022 att publicera en rapport med resultatet av analysen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng