2023-05-31

Datalagringsutredning kan påverka regler för hemliga tvångsmedel

Data­lagrings­utred­ningen från 2021 har nu överlämnat sitt betänkande Data­lagring och åtkomst till elektro­nisk information till justitie­minister Gunnar Strömmer. Utredningen har haft i uppdrag att se över lag­stift­ningen som inne­bär skyldig­heter för kommu­nikations­leveran­törer att lagra viss information i brotts­bekämp­ande syfte. Utredningen har även sett över reglerna som innebär att sådan verk­samhet ska utformas så att hemliga tvångs­medel kan användas.

– Utredningen presenterar förslag som bland annat kan få betydelse för våra brotts­bekämpande myndig­heters möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel för att bekämpa grov brotts­lighet. Förslagen kommer nu noggrant att analy­seras i Regerings­kansliet och därefter skickas ut på remiss, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Gällande data­lagrings­regler innebär att leveran­törer av vissa elektro­niska kommu­nikations­tjänster, såsom telefoni- och internet­leveran­törer, är skyldiga att lagra uppgifter i brotts­bekämpande syfte. Det kan till exempel handla om information om vem som kommu­nicerat med vem och vid vilken tidpunkt. Det finns också regler som innebär att kommu­nikations­tjänste­leveran­törer har en så kallad anpass­nings­skyldighet, som innebär att de ska utforma sin verk­samhet så att hemliga tvångs­medel kan verk­ställas. Både lagrings- och anpass­nings­skyldig­heten är viktig för brotts­bekämp­ningens möjlig­heter att kunna ta del av information om kommu­nikation, som ofta är av stor betydelse i brotts­utredningar, menar regeringen.

Utredningen lämnar ett flertal förslag på ändringar i lag­stiftningen. De handlar bland annat om följande:

  • Möjlighet att besluta om en mer omfat­tande så kallad nationell säker­hets­lagring om Sverige står inför ett allvarligt hot mot den natio­nella säkerheten.
  • Hur så kallad riktad lagring, baserad på bland annat geografisk brotts­statistik, skulle kunna utformas.
  • Att så kallade OTT-tjänster, det vill säga många kommu­nikations­appar, ska omfattas av lagrings- och anpass­nings­skyldigheten.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng