2022-11-08

”Bygg 2 500 till 5 000 skyddsrum om året”

Utredningen har tittat på tre områden: civilförsvarsplikt, utrymning av städer och inkvartering samt skyddsrum.

För att skydda befolkningen behöver Sverige bygga mellan 2 500 och 5 000 nya skyddsrum varje år – till en kostnad på 3,8 miljarder kronor om året. Det föreslås i den utredning som har haft i upp­drag att se över hur det fysiska skyddet av civil­befolk­ningen ska se ut om krigs­hand­lingar drabbar Sverige.

Utredningen som nu presenterats för regeringen, menar att tillgången till skydds­rum i Sverige är god, men det behövs en grundlig genom­gång av de befint­liga skydds­rummen för att upp­täcka och åtgärda fel och brister. Det finns även behov av nybygg­nation. I dag finns det drygt 64 000 skydds­rum med plats för 7 miljoner personer i Sverige.

– Vi har många nybyggda områden idag där många människor bor, arbetar eller vistas och där det kanske inte finns några skyddsrum över huvud taget. Det anser vi att vi måste ha, säger den särskilda utredaren Britt Bohlin.

Det behöver också tas fram planer för utrymning av städer och inkvartering. 450 civila ska utbildas för att bemanna skyddsrum och räddningstjänsten behöver växa med 3 000 personer enligt utredningen. Berörda myndig­heter som MSB, läns­styrel­serna och samtliga kommuner i landet behöver ha en tydlig plan för genom­förandet, menar den särskilda utredaren.

Ytterligare ett förslag är en civilförsvarsplikt för unga, där personer som kallas till mönstring ska kunna tas ut för olika samhällsuppdrag.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng