2023-02-16

Brå ska analysera påverkansförsök

Regeringen kommer i närtid att ge Brå i uppdrag att kartlägga och analy­sera påverkans­försök som riktas mot förtroende­valda, politiska partier och beslutande församlingar. Det behövs mer kunskap om de system­hotande aktörer och grupperingar som ligger bakom otillåten påverkan, menar regeringen.

– Att otillåten påverkan på olika sätt får fäste i sam­hället måste mot­verkas med full kraft. Det handlar om att skydda vår demokrati, som den offent­liga förvalt­ningen och partierna. Men också om att motverka tystnads­kulturer och fram­växten av parallella sam­hälls­strukturer, säger justitie­minister Gunnar Strömmer. 

Brotts­före­byggande rådet (Brå) kommer att få i uppdrag att analysera vilka system­hotande aktörer och grupperingar i Sverige som utövar otillåten påverkan mot enskilda förtroende­valda och politiska försam­lingar och organ på alla nivåer. Särskilt fokus ska vara på påverkan från den organise­rade brotts­ligheten och krimi­nella nätverk.

Brå ska också ge en bild av några delar av de kommu­nala verk­sam­heter som är särskilt sårbara för otillåten påverkan, till exempel skulle det kunna handla om otillåten påverkan som riktas mot social­tjänsten.

Brå ska även lämna förslag på åtgärder som kan vidtas av berörda aktörer. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng