2024-06-17

Brå: Förstärkt brottsförebyggande arbete i fem utsatta områden

Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett praktiknära stöd till fem av de kommuner som enligt Polismyndigheten har särskilt utsatta områden och riskområden i sin kommun. Stödet har utgått från varje kommuns behov och lokala problembild.

År 2022 fick Brå i uppdrag av regeringen att utveckla stödet till kommuner med utsatta områden. Med anledning av regeringsuppdraget startade Brå ett projekt där fem kommuner har medverkat. Kommunerna har områden som av Polismyndigheten bedöms som särskilt utsatta områden eller riskområden: Linköping, Södertälje, Sigtuna, Trollhättan och Göteborg Sydväst.

Projektet pågick under år 2023 och avslutades under våren 2024. Arbetet har utgått från den lokala problembilden i varje kommun och har omfattat kunskapshöjande insatser, stöd till verksamhetsutveckling samt införande av nya arbetsmetoder.

Projektet har genomförts i samverkan med andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) .

Projektet dokumenterades och följdes upp på flera sätt. En enkätundersökning som genomfördes i slutet av projektet visade att majoriteten av respondenterna i kommunerna upplevde att projektet hade förstärkt det brottsförebyggande arbetet i deras verksamheter. Framförallt betonades projektets praktiska stöd och den förbättrade samverkan mellan olika verksamheter, som projektet resulterade i. Utmaningen för projektet var att genomföra det omfattande utvecklingsarbetet som planerats i kommunerna under den relativt korta tidsperiod som uppdraget pågick. En samlad bild utifrån uppföljningen är dock att projektet bidrog till förbättringar av det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet i de medverkande kommunerna.

Brås stöd till kommuner med utsatta områden övergår efter projektets avslut till att bli en del av det praktiknära stödet som Brå erbjuder. Under hösten 2024 inleds arbetet med ett antal nya kommuner. I det fortsatta arbetet kommer flera av de insatser och metoder som ingick i projektet, och som prövades för första gången inom ramen för projektet, att användas. Det inkluderar exempelvis metoden Crime proofing mot välfärdsbrott samt arbetet för att motverka otillåten påverkan, vilka har varit nya arbetssätt för Brå och som har fallit väl ut i kommunerna.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng