2018-11-05

Björn Eriksson till nästa regering: Så får vi ett tryggare Sverige

"Med sina cirka 33 000 anställda utgör säkerhetsföretagen en enorm och till stora delar outnyttjad tillgång för samhället", skriver Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.

"När detta skrivs är det ett parlamentariskt kaos i Sverige. Vilka ska bilda regering? Kanske blir det nyval. Oavsett vilket, så är det innehållet i den politik som kommer att drivas det viktiga, inte minst när det gäller att öka tryggheten i samhället. Därför tar jag tillfället i akt och levererar en manual som den tillträdande regeringen kan använda för att i närtid öka tryggheten i samhället", skriver Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, i senaste numret av papperstidningen SecurityUser.

Bland de politiska partierna har de långsiktiga åtgärderna för ökad trygghet varit närmast allenarådande. Att tusentals fler poliser ska utexamineras 2024 råder enighet om liksom att via skola och socialtjänst tidigt stötta ungdomar i utsatta områden så att de inte hamnar i kriminalitet. Hur utfallet blir är det ingen som vet, men om man utarbetar en strategi och om polisen blir avsevärt fler samt om de sociala insatserna intensifieras så blir det förhoppningsvis väldigt mycket bättre. Vad gör vi under tiden?

Polisens uppdrag är väsentligen bredare och större i sin omfattning än de personal resurser som myndigheten förfogar över. Det tillståndet kommer bestå många år framöver. Alltså behöver något göras nu. Ett ökat samarbete med säkerhetsbranschens aktörer kan avlasta polisen från enklare uppgifter som idag utförs eller som åtminstone åligger polisen att utföra. Här är en lista på åtgärder som relativt snabbt skulle frigöra polisens resurser och bidra till ett tryggare samhälle i närtid.

1. Använd ordningsvakter på offentliga platser
Vanligen förordar polisen ordningsvakter för att trygga allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, bad- och campingplatser eller vid utskänkningsställen samt vid säkerhetskontroll vid domstol eller offentligt kommunalt sammanträde. Lagstöd för att använda ordningsvakten finns också ”om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt”.

I dessa tider av polisbrist finns det många platser där den motiveringen är tillämpbar. Idag använder fler än 50 kommuner ordningsvakter för patrullering på offentliga platser. Behovet är långt större och därför bör denna lagmöjlighet prövas på betydligt fler platser.

2. Låt ordningsvakter förhöra och transportera butikssnattare till polisen
Snattare som grips av väktare i en butik måste idag kvarhållas tills polis kommer för att förhöra den gripne eller transportera hen till polisen för vidare utredning. Det tar helt onödiga polisresurser i anspråk. Polisen bör ägna sig åt viktigare saker än att agera taxi. Låt därför bevakningspersonal hålla kortare förhör och/eller eventuellt transportera den gripne till polisen.

3. Låt bevakningspersonal avlasta polisen vid nykterhetskontroller
Under polismans befäl bör andra, exempelvis bevakningspersonal, kunna assistera vid nykterhetskontroller i trafiken.

4. Använd modern teknik och befintlig kompetens på området
Med teknikens hjälp kan brott både förebyggas och klaras upp. Bäst kompetens när det gäller säkerhetsteknikens möjligheter har förstås de företag som dagligen arbetar med och följer utvecklingen inom området, det vill säga företagen som levererar produkterna och tjänsterna.

I en tid där säkerhetssystemen blir allt mer intelligenta och komplexa bör ett samarbete mellan polis och säkerhetsbransch förstärkas och fördjupas så att polisens arbete kan dra full nytta av teknikens möjligheter till brottsbekämpning.

5. Tillåt bevakningsföretag att göra brottsutredningar
Hela 49 procent av alla handlagda brott avskrivs direkt. Att man inom näringslivet ofta anlitar privata brottsutredare som kan förse polisen med bevis är därför bra. Dessvärre är företag som omfattas av bevakningslagen förhindrade att utföra den här typen av tjänster, trots att vem som helst i övrigt kan starta företag som bedriver brottsutredningar.

Här måste en ändring till. Auktoriserade bevakningsbolag bör få hjälpa sina kunder och polisen att klara upp brott. Självklart ska brottsutredningar som förutsätter tvångsmedel exkluderas och endast vara förbehållna polisen.

6. Renodla polisens arbete generellt
Det finns många arbetsuppgifter som ligger långt från polisens kärnverksamhet och som bör överlåtas på andra aktörer. Ansvar för stängsel vid övergivna gruvhål är ett exempel som lämpligen kan utföras av exempelvis säkerhetsbranschen. Viktigt är förstås också att inte fler arbetsuppgifter som kan läggas på andra aktörer, inte åläggs och belastar polisen.

7. Ge ordningsvakter ett snabbspår till polisutbildningen
För att locka fler lämpliga personer till polisyrket samt påskynda examinering av poliser bör utbildade ordningsvakter erbjudas ett snabbspår till polisutbildningen, det vill säga en kortare utbildningstid, som tar hänsyn till deras redan förvärvade kompetens och yrkeserfarenheter.

Effektivisera brottsbekämpningen
Med sina cirka 33 000 anställda utgör säkerhetsföretagen en enorm och till stora delar outnyttjad tillgång för samhället. Genom att förverkliga ovanstående sjupunktsprogram kan polisen avlastas och frigöra resurser för till sin kärnverksamhet, att förebygga och klara upp brott. Det betyder att en effektiviserad brottsbekämpning kan påbörjas i närtid och väsentligen bidra till en ökad trygghet i samhället.

Björn Eriksson,
ordförande för SäkerhetsbranschenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng