2022-07-09

Åtgärder mot otillåten påverkan och korruption ska utredas

Regeringen har beslutat att tillsätta en utred­ning som ska genom­föra en översyn av vilka åtgärder som behövs för att mot­verka otillåten påverkan och korruption. Syftet är att säker­ställa att samhället vidtar tillräckliga åtgärder på kort och lång sikt för att före­bygga och bekämpa dessa problem.

Arbetet mot otillåten påverkan och korruption handlar om att skydda grund­läggande demo­kratiska principer om lika­behand­ling, rätts­säkerhet och effekti­vitet och om att motverka tystnads­kulturer, samt fram­växten av parallella sam­hälls­strukturer, skriver regeringen.

– Tillräckliga åtgärder måste vidtas så att verksam­heter bedrivs på ett korrekt sätt och att offent­liga medel inte används på felaktiga grunder. Det är förut­sätt­ningar för att högt förtro­ende för den offent­liga förvalt­ningen och välfärds­systemen ska kunna upprätt­hållas, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Översynen ska omfatta statlig, regional och kommunal verk­samhet, samt närings­liv med särskilt fokus på verk­samhet som är offentligt finansierad.

Utredaren ska föreslå åtgärder på följande områden:

  • samman­ställa kunskap om otillåten påverkan och korruption,
  • analysera riskfaktorer för otillåten påverkan och korrup­tion och 
  • föreslå åtgärder för att före­bygga och bekämpa otillåten påverkan och korruption

Uppdraget ska redovisas senast den 5 januari 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng