2019-04-15

Anslag på drygt 1 miljard ska lyfta krisberedskapen

MSB ansvarar för att fördela drygt en miljard kronor varje år för att öka samhällets krisberedskap och civilt försvar. Den 1 april överlämnade MSB till regeringen uppföljningen av anslag 2:4 Krisberedskap för 2018.
– Anslaget ger oss möjlighet att rikta särskild uppmärksamhet mot de områden som måste prioriteras i arbetet, säger Camilla Asp, chef på Avdelningen för utveckling av samhällsskydd.

Inriktningen för vad anslaget får användas till bygger på de uppgifter som myndigheter och andra aktörer har angett i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Utifrån det gör MSB en samlad bedömning i Nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) var behovet är störst för åtgärder som involverar flera myndigheter eller större tillfälliga åtgärder.

I uppföljningen för 2018 har myndigheterna angett att de projekt som genomförts har haft tydligt påvisbara positiva effekter på förmågan att hantera kriser och deras konsekvenser.

Samordning och ledning
Större investeringar har gjorts under 2018 i samverkanscentraler, räddningscentraler och andra ledningsplatser på lokal, regional och central nivå. Även stora satsningar på skyddade och säkra samband för totalförsvarets civila aktörer har gjorts med medel från anslaget.

Flera projekt har utvecklat förmågan till samordning och ledning hos såväl centrala myndigheter som länsstyrelser. Denna utvecklade förmåga hade stor betydelse vid hanteringen av sommarens skogsbränder, uppger aktörerna.

– Exempel på projekt är sådana som syftar till att minska risker för störningar i livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Inom transportområdet har metoder utvecklats för att möta hot mot transportsystemet,

Under 2018 ökade ersättningen till kommuner och regioner för arbetet med civilt försvar. De har i mycket stor utsträckning återupptagit arbetet med civilt försvar tack vare medel från anslaget.

Satsning på långsiktiga projekt
Under 2018 ökade ersättningen till kommuner och regioner för arbetet med civilt försvar. De har i mycket stor utsträckning återupptagit arbetet med civilt försvar tack vare medel från anslaget.

Utvecklingen av anslaget har gått mot större projekt som löper på längre tid. För länsstyrelserna ger det fördelar i deras planering och stöd till kommuner och regioner. Det har minskat den administrativa bördan och gett effektivare fördelning och förvaltning av anslaget.

Nästa års inriktning kommer i maj
Under kommande år bedömer MSB att det kommer att krävas ytterligare förstärkningar på att utveckla stödet till Försvarsmakten och arbetet med förstärkningsresurser. Resurser kan både vara i form av utbildad personal eller specialutrustning för olika typer av samhällsstörningar.

Källa: MSBLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng