2024-02-29

97 kommuner får ekonomiskt stöd för brottsförebyggande åtgärder

Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar årligen ekonomiskt stöd till kommuner för att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder. För 2024 har Brå beviljat ekonomiskt stöd till 97 kommuner och har sammanlagt fördelat nära 50 miljoner kronor.

I utlysningsomgången för 2024 ansökte 182 kommuner om ekonomiskt stöd för brottsförebyggande åtgärder. Många ansökningar har hållit god kvalitet och det har varit hög konkurrens om de 50 miljoner kronor som Brå har haft att fördela.

Brå har beviljat ekonomiskt stöd för att främja utvecklingen av kunskapsbaserade åtgärder. I handläggningen har Brå prioriterat ansökningar som bedöms ha bäst möjligheter att uppfylla bidragets syften enligt förordningen (2023:442).

Stöd har beviljats till exempelvis:

• implementering av samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF)

• metodutveckling för avhopparverksamhet

• utvärdering av utförda insatser med trygghetsvärdar och smart kameraövervakning.

Ekonomiskt stöd har också fördelats för att stärka det kommunala brottsförebyggande arbetet.

Stöd har beviljats till exempelvis:

• utbildningar och studiebesök

• förstudier av organisatorisk karaktär i syfte att förstärka brottsförebyggande arbetet lokalt

• utvärdering av arbete med MVP, föräldrastöd, social prevention mot barn och unga.

Stödet beviljas inte för att finansiera en redan statsbidragsfinansierad verksamhet eller åtgärder som kommunen är ålagda att utföra enligt den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng