13-12-2023

Nu skal de offentligt ansatte beskyttes bedre

Flere fagforbund, herunder Politiforbundet, Fængselsforbundet, Dansk Sygeplejeråd og FOA, har givet udtryk for, at der er behov for bedre beskyttelse mod chikane af offentligt ansatte. Derfor har regeringen  sendt et lovforslag i høring, som skal styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i sager om aktindsigt.

Tidligere på året skrev syv fagforbund et brev til justitsministeren med et ønske om at gøre noget ved den stigende chikane, offentligt ansatte oplever. Her blev aktindsigt også fremhævet som et problem.

Oplysninger om offentligt ansattes navne, der udleveres som led i aktindsigt, kan – f.eks. ved hjælp af sociale medier – anvendes til at fremsøge andre oplysninger om den ansatte, herunder om den pågældendes private bopæl, familieforhold eller fritidsinteresser, som kan misbruges til chikane m.v. over for den ansatte.

Derfor har regeringen sendt et lovforslag i høring, som vil ændre reglerne om adgang til indsigt i oplysninger om offentligt ansatte. Det skal bl.a. være nemmere at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt, der er motiveret af f.eks. chikanøse hensigter. Dertil vil lovforslaget ændre offentlighedslovens regler om aktindsigt i personalesager, så der i videre omfang tages hensyn til den offentligt ansattes tryghed. Ændringerne har til formål at styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i sager om aktindsigt, men lovforslaget ændrer ikke på pressens eller forskeres adgang til at søge aktindsigt i den offentlige forvaltning.

Lovforslaget vil bl.a. ændre offentlighedsloven, så det i videre omfang bliver muligt at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt, der er motiveret af retsstridige eller chikanøse hensigter. Med forslaget er det hensigten, at tærsklen for, hvornår en anmodning må antages at skulle tjene et retsstridigt eller chikanøst formål eller lignende, sænkes betydeligt.

Derudover foreslås det at ændre forvaltningsloven, så den i loven forudsatte adgang til at kunne afslå at behandle anmodninger om partsaktindsigt, der er motiveret af retsstridige eller lignende hensigter, bliver lovfæstet. Forslaget skal tydeliggøre adgangen til at afvise sådanne aktindsigtsanmodninger, men det vil ikke indebære en ændring af retstilstanden.

Endvidere vil lovforslaget ændre offentlighedslovens regler om aktindsigt i personalesager, så der i videre omfang tages hensyn til offentligt ansattes tryghed ved vurderingen af, om den ansattes navn skal udleveres i forbindelse med en aktindsigtssag. Denne ændring forudsættes også at kunne finde anvendelse i relation til sager om partsaktindsigt efter forvaltningsloven.

Lovforslaget forventes at blive fremsat i begyndelsen af det nye år.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk