01-03-2024

Bred politisk aftale om styrket tilsyn med efterretningstjenesterne

Den ny aftale giver bl.a. Tilsynet med Efterretningstjenesterne mulighed for at føre kontrol med PETs operative opgaver. Tegning: Freepik

Regeringen har indgået en aftale med SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne og Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Aftalen giver blandt andet Tilsynet med Efterretningstjenesterne mulighed for at føre kontrol med Politiets Efterretningstjenestes (PET) operative opgaver, ligesom sammensætningen i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne bliver ændret, så flere partier fremover kan være repræsenteret i udvalget. Aftalen indebærer desuden, at der fremover vil være et tættere samspil mellem tilsynet og Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Aftalepartierne er enige om, at det er afgørende for danskernes sikkerhed, at vi har effektive efterretningstjenester, som kan bekæmpe de kræfter, der vil os det ondt.

Efterretningstjenesternes effektive varetagelse af deres opgaver, herunder med at sikre statens selvstændighed og sikkerhed samt modvirke trusler mod Danmark og danske interesser, forudsætter en udstrakt fortrolighed.

Når efterretningstjenesternes arbejde som udgangspunkt er nødt til at foregå i fortrolighed, er det afgørende for befolkningens tillid – og dermed også for efterretningstjenesternes mulighed for at virke i et åbent demokrati som det danske – at der er de rigtige rammer og systemer på plads, som over for både regering, Folketinget og den almindelige offentlighed kan medvirke til at sikre tilliden til, at tjenesternes aktiviteter foregår i respekt for de regler, der gælder for deres virke.

Regeringen er på den baggrund enig med SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om rammerne for dels en styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, dels en styrkelse af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Aftalen er det første element i opfølgningen på evalueringen af PET-loven. For så vidt angår Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vil der – som konsekvens af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis – skulle gennemføres en større omlægning af tilsynsstrukturen.

Tilsynets kompetencer udvides

Tilsynets kompetencer udvides, og flere partier kan fremover være repræsenteret i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne

Konkret er aftalepartierne blandt andet enige om, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne fremover skal føre en bagudrettet legalitetskontrol med PET’s operative opgaver.

Samtidig er aftalepartierne enige om, at Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne i ekstraordinære situationer skal kunne anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne om at undersøge konkrete sager eller sagsforløb, problemstillinger mv. En ordning, der er tiltænkt sager, som har principiel eller på anden måde vidtrækkende betydning for den generelle tillid i befolkningen til efterretningstjenesterne.

Aftalepartierne er også enige om, at sammensætningen af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne bør reflektere det forhold, at der i Folketinget i de senere år har været flere partier end tidligere.

Således skal Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne fremover udgøres af et folketingsmedlem fra hvert af de partier, der ved folketingsårets start er repræsenteret i Folketinget med mindst 10 mandater, dog således at udvalget består af mindst fem medlemmer, som uanset mandattal repræsenterer de fem største partier i Folketinget ved folketingsårets start.

Derudover vil den eksterne whistleblowerordning for PET, der i dag er placeret i Justitsministeriets departement, i stedet blive placeret i Tilsynet med Efterretningstjenesterne.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk