09-11-2023

44 punkter i Folketingets nye bandepakke

Retten til videoovervågning i det offentlige rum udvides.

Blandt andet udvides retten til tv-overvågning, så restauranter og butikker må filme 100 meter ud på offentlig vej - i dag er grænsen 30 meter.

Regeringen er enig med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige om, at banderne i endnu højere grad skal mærke, at samfundet ikke tolererer deres kriminalitet og utryghedsskabende adfærd.

Den hårde kerne, der har valgt kriminalitet som levevej, skal væk fra gaden, så der bliver plads til at forstærke den forebyggende indsats.

Der skal tages bedre hånd om unge på kanten af bandekriminalitet. Regeringen og partierne er enige om, at det er vigtigt at få fat i de unge, inden banderne får tag i dem. De hårde tiltag skal gå hånd i hånd med forebyggelsen.

Der skal sættes ind over for bandernes økonomiske kriminalitet og myndighederne skal have de nødvendige redskaber til effektivt at kunne efterforske og bekæmpe bandernes kriminalitet og holde lokalsamfundene trygge.

Bandepakke IV indeholder i alt 44 initiativer, der over en bred kam sikrer et strammere greb om banderne.

Her er de 44 punkter i overskrifter:

Fødekæden:

Nedsættelse af en kriminalitetsforebyggelseskommission

Fokuseret SSP-samarbejde skal afskærme brødre til bandemedlemmer fra bandemiljøet

Videreudvikling og udbredelse af knock-knock-strategi

Videregivelse af fortrolige oplysninger om personer over 18 år til forældre og andre med lignende tætte relationer

Rekruttering af børn og unge til kriminalitet skal gøres ulovligt

Børn og unge i fødekæden til banderne skal i øget omfang i Ungdomskriminalitetsnævnet

Kommunale lommepengejob skal vise børn og unge vejen væk fra kriminalitet

Øget fleksibilitet i ungekriminalforsorgens tilsyn med børn og unges efterlevelse af forbedringsforløb

Finansiering af SSP-Samrådets arbejde

Strammere greb og større retfærdighed:

Styrket opholdsforbud

Forbud mod kontakt med andre bandemedlemmer

Skærpet straf for vold og ulovlig tvang af ydmygende karakter

Dømte bandemedlemmer skal kunne fratages børne- og ungeydelser

Skærpet kontrol og tilsyn med prøveløsladte bandemedlemmer

Begrænsning af bandemedlemmers adgang til offererstatning

Tryggere møde med retssystemet for vidner og ofre

Våben

Bandernes knivoverfald skal have hårdere konsekvenser

Større konsekvens for ulovlig besiddelse af kniv

Fordobling af strafferammen for våbenlagre

Intensiveret kontrol med skytteforeninger

Styrket indsats mod gas- og signalvåben

Større kriminalteknisk kapacitet i sager om skyderier

Landsdækkende frit lejde-aktion

Forretningen

Udvidet Al Capone-samarbejde

Dobbelt straf for bandernes økonomiske kriminalitet

Bandernes udnyttelse af leasingbranchen skal stoppes

Nattelivsforbud skal forhindre narkosalg

Stærkere efterforskning af kryptovaluta

Udvidelse af muligheden for konfiskation af formuegoder

Udvidelse af politiets muligheder for hemmelig ransagning

Udvidelse af den tidsmæssige udstrækning af forsvarerpålæg m.v.

Undersøgelse af hvordan der kan indføres en licensordning for virksomheder, der udbyder leasing af motorkøretøjer

Flere og bedre værktøjer til myndighederne

Udvidelse af politiets mulighed for at anvende civile agenter

Udvidelse af politiets mulighed for telefonaflytning

Forstærket efterretningsbillede i kriminalforsorgen

Bedre forudsætninger for at forbyde rockerborge og bandeklubhuse

Politiets kapacitet til dekryptering styrkes

Øget udveksling af oplysninger om bandemedlemmer i forbindelse med løsladelse

Styrkelse af exit-indsats

Udvidelse af afstandskravet for tv-overvågning

Grænseoverskridende kriminalitet

Politiets indsats mod grænseoverskridende kriminalitet skal styrkes

Afvisning og administrativ udvisning af tilrejsende bandekriminelle

Et nyt rejseforbud til personer, der er dømt for grov grænseoverskridende kriminalitet

Udvisningsdømte bandemedlemmer har ingen fremtid i DanmarkLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk