2019-04-18

Ungdomsövervakning – ny påföljd för unga som begått brott

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Domstolen ska få bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år.

Den som döms till ungdomsövervakning ska medverka i en verkställighetsplanering som ska mynna ut i en individuell verkställighetsplan. Verkställighetsplanen ska alltid innehålla föreskrifter om möten med en koordinator och om inskränkningar i den dömdes rörelsefrihet samt en upplysning om förbud mot bruk av narkotika.

Inskränkningarna i rörelsefriheten ska bestå i antingen ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter (så kallad helghemarrest) eller andra rörelseinskränkningar som till exempel ett förbud att vistas på en viss plats eller inom ett visst område. Rörelseinskränkningarna ska kontrolleras med hjälp av elektroniska hjälpmedel.

Verkställighetsplanen ska även få reglera frågor om bland annat den dömdes boende, skolgång eller annan sysselsättning, missbruksbehandling och andra åtgärder som syftar till att förebygga att den dömde återfaller i brott eller på annat sätt utvecklas ogynnsamt.

Kriminalvården föreslås ansvara för verkställigheten av ungdomsövervakning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng