2019-09-21

Sanktionsåtgärder mot kommuner har bidragit till förbättrad rättssäkerhet

Kommuner som inte verkställer beslut om bistånd måste rapportera till staten och riskerar att få betala en straffavgift. Riksrevisionens granskning av sanktionsåtgärderna visar att de har bidragit till en förbättrad rättssäkerhet. Systemet har dock svagheter och kan utvecklas ytterligare.

När kommunernas socialtjänst tar beslut om bistånd till enskilda personer och hushåll ska beslutet verkställas direkt, enligt lag. Detsamma gäller när en domstol fattar beslut i ett biståndsärende som har överklagats.

Så sker dock inte alltid. Under åren 2010–2018 rapporterades mer än 90 000 fall där kommunala beslut om bistånd inte verkställdes inom tre månader. Med undantag för något enstaka år har antalet dessutom ökat kontinuerligt sedan 2010.

Sedan 2006 finns krav på att kommuner som inte verkställer för den enskilde gynnande beslut inom rimlig tid ska rapportera detta till bland annat IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO kan dessutom ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunerna ska betala straffavgift.

Riksrevisionens har granskat regelverket. Den övergripande bedömningen är att sanktionerna sammantaget har bidragit till en förbättrad rättssäkerhet för enskilda som beviljats bistånd.

– Det finns i dag en högre medvetenhet hos kommunerna om vad som gäller. I princip samtliga kommuner rapporterar i dag när reglerna inte följs. Det förkommer också att kommuner som får många straffavgifter inleder interna granskningar, säger Anneli Josefsson, projektledare för granskningen.

Det finns dock vissa svagheter i systemet. Till exempel omfattas inte ej verkställda domar av kommunernas rapporteringsskyldighet, när den enskilde har överklagat ett beslut till domstol och där fått rätt mot kommunen.

– I dessa fall finns en risk att rättssäkerheten för den enskilde sätts ut spel. Vi föreslår därför att regeringen bör överväga att låta rapporteringsskyldigheten gälla även dem, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Systemet är dessutom tidskrävande för såväl kommunerna som för IVO. Till exempel pågår hanteringen av straffavgifter ofta lång tid efter att det aktuella beslutet har verkställts och ärendet är avslutat. De flesta beslut som rapporteras verkställs dessutom utan att någon särskild avgift döms ut.

Riksrevisionen rekommenderar IVO bland annat att fortsätta förenklingsarbetet vid hanteringen av ej verkställda beslut, samt att årligen följa upp de kommuner som lämnar in få eller inga rapporter.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga om kommunernas rapporteringsskyldighet även bör gälla ej verkställda gynnande domar. Regeringen bör även se över om tidsgränserna för när kommunerna är skyldiga att rapportera ej verkställda beslut behöver förlängas till sex månader.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng