2018-10-03

Rikspolischefen kommenterar Statskontorets polisrapport

"Polisen behöver fortsätta utveckla sin styrning och effektivisering. Det krävs också ökade resurser och en renodling av polisens uppdrag", det säger rikspolischefen i en kommentar till Statskontorets utvärdering av omorganisationen.

Omorganiseringen av Polisen har förbättrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet, men målen för reformen har trots detta inte uppnåtts. Polisens förmåga att ingripa mot brott är oförändrad och utredningsverksamhetens resultat har fortsatt att försämras. Polisens tillgänglighet och kontakterna med medborgarna har heller inte förbättrats på något entydigt sätt. Det visar Statskontorets utvärdering av ombildningen av Polisen, som SecurityUser rapporterade om igår.

− Rapporten bekräftar mycket av det vi själva har identifierat och arbetar med att åtgärda. Vi behöver fortsätta utveckla styrnings- och effektiviseringsarbetet och här blir Statskontorets rapport ett viktigt underlag. Omorganisationen var nödvändig och ger bättre förutsättningar för polisen på lång sikt. Den underlättar i samband med stora insatser som vid sommarens bränder och vid arbetet mot terrorism. Polisens medarbetare har gjort stora insatser för att få detta på plats, trots att trycket på verksamheten har varit stort, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Polisen beslutade i början av sommaren om en ny långsiktig strategi till år 2024. Målen i strategin är att utveckla brottsbekämpning och uppklaring, stärka polisens lokala närvaro och att polisen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.

− För att nå målen i strategin och uppfylla omorganisationens intentioner krävs både att polisen fortsätter att utveckla verksamheten och får mer resurser. Det krävs också att arbetet med att renodla polisens uppdrag fortsätter att drivas med full kraft. Här måste både regeringen och andra myndigheter fortsätta att bidra, säger rikspolischefen.

Statskontoret har följt resultatutvecklingen av andelen uppklarade brott åren 2015-2017. Enligt Statskontoret har resultatet i polisens utredningsverksamhet fortsatt att försämras.

− Vi fick som förväntat en resultatnedgång i början av omorganisationen, men det har nu vänt upp igen. Sedan 2017 har antalet uppklarade brott börjat öka, en trend som fortsätter även i år. Ett utvecklingsarbete pågår för att förbättra utredningsresultaten ytterligare, säger rikspolischefen.

Källa: Polisen


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan