2019-05-04

PTS gör riskanalys för IT-säkerhet i svenska 5G-nät

Den 2 maj beslutade regeringen att ge Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att göra en riskanalys för IT-säkerhet i svenska 5G-nät i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation It-säkerhet i 5G-nät. Detta är ett led i regeringens ambition att komma till rätta med eventuella säkerhetsproblem vid utbyggnad av digital infrastruktur, exempelvis 5G-nätet.

För att underlätta en unionsmodell för säkerhet i 5G-nät har Europeiska kommissionen rekommenderat åtgärder som bör vidtas. Bland annat ombeds medlemsstaterna bedöma de säkerhetsrisker som påverkar 5G-nät på nationell nivå och vidta en rad säkerhetsåtgärder. Medlemsstater och relevanta unionsinstitutioner, unionsbyråer och unionsorgan ska gemensamt utveckla en samordnad unionsriskbedömning som bygger på de nationella riskbedömningarna.

Regeringen uppdrar därför åt Post- och telestyrelsen (PTS) att ta fram ett förslag till riskanalys avseende nationell 5G-infrastruktur i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation IT-säkerhet i 5G-nät från den 26 mars 2019.

PTS ska utföra riskanalysen i samråd med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt efter hörande av branschorganisationer och marknadsaktörer.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng