2019-06-04

Positiva trender i många utsatta områden

Tensta i Stockholm är ett av de områden där det skett en positiv utveckling.

Polisens omfattande arbete med ökad lokal närvaro, en delad lägesbild med kommuner och andra aktörer och relationsskapande arbete har bidragit till att många utsatta områden utvecklats positivt. Det visar ny lägesbild.

Överlag har polisen lättare att arbeta i de utsatta områdena. I vissa områden har utvecklingen försämrats, men på de flesta håll har det öppna våldet mot polisen minskat och fler boende än tidigare uppfattas vara benägna att samarbeta med polisen.

– En av polisens viktigaste uppgifter är att öka tryggheten för alla människor. Med en ärlig och öppen lägesbild som vi delar med andra kan vi prioritera och fördela våra resurser på bästa sätt samt planera vårt arbete tillsammans med andra. Även om vi har fortsatt stora utmaningar i utsatta områden ser vi att vår lägesbild och de insatser vi och andra har genomfört har bidragit till positiva trender på många håll, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Det är tredje gången polisen skapar en nationell lägesbild över utsatta områden. Lägesbilden ligger till grund för polisens nationella strategiska beslut. Den utgör även grunden för de myndighetsgemensamma prioriteringarna av utsatta områden och fungerar som ett strukturerat underlag för att samverka med kommuner och därmed öka tryggheten och säkerheten för invånarna.

Lägesbilden bygger på uppgifter från landets samtliga 97 lokalpolisområden. Alla lokalpolisområden har använt sig av samma metod och modeller för att kartlägga vilka problem som finns, var i områdena problemen är mest förekommande och vilka individer som orsakar dem.

– Antalet utsatta områden är marginellt färre jämfört med lägesbilden 2017, men vi ser en förbättring i många områden. Både polis och kommuner har ökat det lokala brottsförebyggande arbetet och polisen möts av mindre öppet våld. Att vi kan utföra vårt uppdrag är ett första steg på vägen för att andra aktörer ska kunna arbeta på plats med trygghetsskapande åtgärder i områdena, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa som ansvarar för lägesbilden.

Polisens bedömning är att 60 områden nu är utsatta, varav 22 bedöms som särskilt utsatta. År 2017, när den förra lägesbilden gjordes, bedömdes 61 områden vara utsatta, och 23 av dem särskilt utsatta.

– Att åstadkomma förändring tar tid. Den ljusning vi ser nu är ett steg på vägen i rätt riktning. Genom den uppdaterade lägesbilden kan vi nu planera arbetet på kort respektive lång sikt. En stor utmaning är till exempel fortfarande att många unga dras in i kriminalitet och det krävs att såväl polis som kommuner och andra aktörer är uthålliga i sitt arbete för att vi ska kunna vända utvecklingen, säger Mats Löfving.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng