2018-02-21

Utveckla polisiärt utbyte av underrättelseinformation regionalt

Riksrevisionens menar att Polisen och Säkerhetspolisen bör utveckla förutsättningarna för utbyte av underrättelseinformation på regional nivå.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har utifrån sina olika roller ett delat ansvar för att förebygga och förhindra terrorism och våldsbejakande extremism. För att lyckas med detta behöver de ha en betydande samverkan, där utbytet av underrättelseinformation är en viktig del.

Tidigare var Säkerhetspolisen en del av dåvarande Rikspolisstyrelsen, men sedan 2015 är de två separata myndigheter. Mot den bakgrunden har Riksrevisionen undersökt om Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har ett ändamålsenligt utbyte av underrättelseinformation för att förebygga och förhindra terrorism och våldsbejakande extremism.

Granskningen visar att detta huvudsakligen fungerar väl, men att vissa förbättringar bör göras på framför allt regional nivå.

– Myndigheternas ledningar har överlåtit åt sina organisationer på regional nivå att själva organisera informationsutbytet, vilket har inneburit att graden av samverkan varierar och att rutinerna skiljer sig åt.

Vår bedömning är att styrningen behöver förbättras på det området, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen konstaterar även brister när det gäller de tekniska förutsättningarna, vilket lett till att viss information endast delas muntligen och att en majoritet av de regionala underrättelseenheterna inom Polismyndigheten efterfrågar bättre digitala möjligheter att dela skyddsvärd information.

– Riksrevisionen rekommenderar att myndigheterna tillsammans förbättrar tekniken så att utbytet på regional nivå blir mer effektivt, spårbart och säkert, säger projektledare Susanna Honnér.

Ett annat förbättringsområde är skillnader i de två myndigheternas beslutsbefogenheter på regional nivå, vilket bland annat lett till fördröjningar då Säkerhetspolisen regionalt behövt invänta instruktioner från centralt håll. Dessutom framhåller företrädare för Polismyndigheten behovet av en förbättrad återkoppling från Säkerhetspolisen på den underrättelseinformation som Polismyndigheten lämnar.

– Inom Polismyndigheten finns det en osäkerhet om vilken underrättelseinformation som är relevant för Säkerhetspolisens analysarbete, och myndigheten anser att bättre återkoppling skulle leda till ett effektivare arbete inom båda myndigheterna. Riksrevisionen delar den bilden, säger Stefan Lundgren.

Riksrevisionens granskning har inte berört hanteringen av pågående eller genomförda brott, däribland terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm 7 april 2017.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng