2019-11-24

Öppna data-utredningen förlängs

Regeringen beslutade i veckan att förlänga Öppna data-utredningens uppdrag. Förlängningen innebär att utredningstiden utökas med fyra månader och slutredovisning ska istället ske senast den 15 september 2020

EU beslutade i juni 2019 att anta direktiv 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det s.k. Öppna datadirektivet. Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare så kallade PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a. till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell intelligens. Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik. Öppna data-utredningens uppdrag är bl.a. att lämna förslag på hur Öppna datadirektivet, ska genomföras i svensk rätt.

Kommittédirektiven till Öppna data-utredningen (I 2019:01) beslutades den 2 maj 2019. Den ursprungliga tidpunkten för utredningens redovisning till regeringen var senast den 15 maj 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng