2019-08-15

Nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika

Regeringen har presenterat nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika.

– Att tillgången och missbruket av narkotika ska minska i samhället är ett prioriterat arbete för regeringen. Genom att bekämpa narkotikabrottsligheten kan vi försvåra finansieringen av den organiserade brottsligheten. Så ökar vi tryggheten och skapar ett starkare samhälle, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I syfte att minska tillgången på narkotikager regeringen ett uppdrag till Polismyndigheten att förstärka sin bekämpning av illegal handel med narkotika. Polismyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2020.

Regeringen kommer vidare att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera narkotikamarknaden i Sverige. Det är drygt tio år sedan liknande studier gjordes och kunskapen behöver uppdateras. Uppdraget ska ge kunskap om narkotikamarknaden och dess konsekvenser, samt hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas.

I postlagens nuvarande lydelse finns bestämmelser om tystnadsplikt som förhindrar dem som bedriver postverksamhet att på eget initiativ kontakta polis eller tull om de misstänker brott genom postbefordran. Regeringen tillsätter därför en utredning som ser över postlagen och förutsättningarna för att kontrollera försändelser i detta avseende.

– Arbetet mot narkotika måste också handla om att se till att färre börjar med droger och att människor som har ett missbruk får rätt hjälp att ta sig ur det. En förnyad strategi kring alkohol, narkotika, dopning och tobak med starkt fokus på narkotika ska tas fram, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringens förnyade strategi för ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak) ska ha ett ökat fokus på narkotikaprevention. Den förnyade inriktningen kommer börja gälla från 2021, då den innevarande löper ut.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng