2018-05-01

MSB: Samhället hanterade attentatet på Drottninggatan väl

Hanteringen av attentatet den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm fungerade i stort väl, menar MSB i en utvärdering som de överlämnat till regeringen.
– Vi bedömer att samhällets samlade hantering av det initiala händelseförloppet i stort fungerade väl. Att händelsen inträffade dagtid på en vardag bidrog till en snabb respons från polis, hälso- och sjukvård och brandförsvaret. Enskilda individers insats och risktagande översteg i många fall vad samhället kan förvänta sig, summerar MSB:s överdirektör Nils Svartz.

MSB:s slutsatser och bedömningar är tänkta att användas som underlag för beslut om ytterligare åtgärder som ska bidra till en ökad förmåga att hantera likartade händelser, större händelser eller flera samtidiga händelser.

– En av de viktigaste slutsatserna är att aktörerna nu behöver vidta gemensamma förberedelser genom planering, utbildning och övning för den här typen av händelser, det behöver ske mellan både offentliga och privata aktörer. Därigenom skapas förutsättningar för samordnade och effektiva insatser, säger Nils Svartz.

MSB drar följande slutsatser för framtiden:

  • Effektiva och samordnade insatser vid händelser med pågående dödligt våld förutsätter aktörsgemensam och systematisk planering, utbildning och övning.
  • En effektiv larmkedja behöver säkerställas.
  • Den katastrofmedicinska beredskapen behöver utvecklas.
  • Kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer behöver säkerställas genom ett dedikerat nät för mobil datakommunikation allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.
  • Samhället behöver effektiva kanaler för kriskommunikation med allmänheten och aktörsgemensamma förberedelser för kriskommunikation vid händelser med pågående dödligt våld.
  • Det behövs förberedelser för hantering av längre stopp i kollektivtrafiken och för att attentat skulle kunna inträffa i kollektivtrafiken.
  • Det behövs åtgärder för att höja robustheten och öka kapaciteten i mobilnäten.
  • Samhället behöver stärka sin förmåga att identifiera och möta aktörsdriven informationspåverkan i samband med en allvarlig händelse.
  • Aktörsgemensamma förberedelser behöver omfatta större och flera samtidiga händelser med pågående dödligt våld.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng