2018-02-18

Kommunen och polisen i Norrköping samverkar mot organiserad brottslighet

Norrköpings kommun och polisen i Norrköping har tillsammans tagit fram en metod i arbetet mot organiserad brottslighet. Operativ samverkan och gemensamma insatser ska göra det svårare att bedriva och etablera illegal verksamhet i Norrköping.

Kommunen och polisen i Norrköping har en lång tradition av samverkan i arbetet mot den organiserade brottsligheten i Norrköping. Under sommaren och hösten 2017 har kommunen och lokalpolisområdet tillsammans sett över möjligheterna kring samverkan mellan kommunens myndighetstillsyn, Räddningstjänsten och polisen för att nå längre i det arbetet. Det har lett till en modell för operativ samverkan med målet att kraftfullt försvåra eller förhindra att bedriva och etablera illegal verksamhet i Norrköping.

– Metoden är att vi tillsammans ska definiera en gemensam juridisk verktygslåda som tydligt klargör vilka åtgärder som respektive myndighetsaktör har lagstöd att utföra. Genom gemensamt planerade insatser utifrån en juridisk bredd kan vi därefter ingripa mot misstänkt brottslighet, säger Richard Tjernström, säkerhetschef på Norrköpings kommun.

I ett första skede kommer fokus att ligga på verksamheter som bedrivs eller planeras i lokaler utan de tillstånd som krävs, eller som inhyser kriminella nätverk där det finns misstankar om brottslig verksamhet. Det kan handla om lokaler där det serveras alkohol eller mat utan tillstånd eller i strid mot gällande bestämmelser. Användningen av lokalen måste också överensstämma med gällande detaljplan för området. Även fastighetsägaren kan i vissa fall misstänkas för brott eller omfattas av vitesförelägganden eller sanktionsavgifter, beroende på brottstyp.

– Polisen, räddningstjänst, inspektörer för miljö- och hälsoskydd, bygglov och alkohol från kommunen samt personal från andra myndigheter såsom Kronofogdemyndigheten och Skatteverket har tillsammans en bred juridisk palett för brottsbekämpning, säger Michael Lindquist, operativ koordinator för polisen i Norrköping.

– Kommunen och polisen har en tradition att samarbeta i olika typer av frågor och vi upplever att samarbetet är mycket gott. Vi arbetar oftast utefter en gemensam problembild och när vi sett att problemen med illegala verksamheter kopplade till lokaler har ökat, så har vi valt att samarbeta på just det här sättet, säger Peter Wahlberg, lokalpolisområdeschef i Norrköping.

Metoden för samverkan har redan testats. I december gjordes en gemensam insats som bland annat resulterade i rökförbud med stöd i Tobakslagen på tre olika adresser/lokaler i Norrköping med påföljande viten om 50 000 kronor varje gång förbudet överträds. En annan lokal fick utöver rökförbud också användningsförbud med vite om 50 000 kronor för varje form av aktivitet av föreningsverksamhet, offentlig sammankomst, nattklubb, barservering eller liknande.

– Organiserad brottslighet skapar stora samhällsproblem där vi som myndigheter måste arbeta tillsammans för att motverka dessa och skapa trygghet. I vår roll ingår också att se till så att det blir rättvis konkurrens. De kriminella åstadkommer genom sitt agerande svårigheter för seriösa entreprenörer genom att konkurrenssituationen blir osund. Bästa sättet att bekämpa organiserad brottslighet är att organisera oss mot de kriminella, säger Martin Andreae, kommundirektör i Norrköping.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng