2017-10-14

DI: Skyddet för elevers personuppgifter bör regleras i egen lag

Datainspektionen anser att reglerna för hur personuppgifter hanteras i skolverksamhet och annan utbildningsverksamhet bör regleras i egen lag. Detta för att bättre skydda barnens rättigheter och göra det tydligare för ansvariga vilka regler som gäller.

En utredning har lagt fram ett förslag för hur personuppgifter om skolbarn och andra som studerar ska få hanteras efter 25 maj nästa år, då den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas.

– I skolor och annan utbildningsverksamhet pågår en snabb digitalisering och allt fler uppgifter om skolbarnen samlas in och sparas under allt längre tid. Då är det viktigt att det finns tydliga regler för hur uppgifterna får registreras och användas, säger Salomeh Fanaei, jurist på Datainspektionen.

I sitt yttrande över utredningsförslaget för Datainspektionen fram att det tänkta förslaget inte ger ett fullgott skydd och att det skapar en otydlighet för de ansvariga på bland annat skolor över vilka personuppgifter de får behandla.

Med så stora uppgiftssamlingar som det är fråga om i skolverksamhet och i övrig utbildningsverksamhet och med uppgifter som dessutom kan vara känsliga, behöver det finnas en egen lagstiftning inom utbildningsväsendet. När en sådan lagstiftning tas fram gör lagstiftaren en noggrann analys över vilka uppgifter som får samlas in och hur dessa får användas, vilket underlättar arbetet för de personuppgiftsansvariga, samtidigt som det ökar integritetsskyddet för elever och andra studerande.


Leverantörer
Till toppen av sidan