2021-06-15

Brister i polisens information till brottsoffer

Riksrevisionen har granskat effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta.

Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta har flera brister som kan leda till att brottsutsatta inte får den information som de har rätt till. Riksrevisionen efterlyser nu ett antal förbättringsåtgärder.

Varje år ska Polismyndigheten informera omkring en miljon brottsutsatta personer om deras rättigheter, vilket stöd de kan få och hur det går i deras ärende. Hur detta fungerar bedöms påverka förtroendet för rättssystemet och i vilken grad människor är beredda att medverka i rättsprocessen.

Riksrevisionen har granskat effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta. Den övergripande slutsatsen är att det finns flera brister som sammantaget kan leda till att brottsutsatta inte får den information de har rätt till. Bristerna handlar till stor del om att Polismyndigheten har gett sina medarbetare viktiga arbetsuppgifter utan att samtidigt ge dem goda förutsättningar och bra stöd.

– Polismyndighetens egna data tyder på att brottsutsatta inte alltid får rätt information vid anmälningstillfället. Polismyndigheten saknar också bra lösningar för att lämna information om vad som händer i ärenden och om varför en förundersökning läggs ned, säger Tove Lindström, projektledare för granskningen.

I värsta fall kan detta till exempel leda till att personer som utsatts för våldtäkt inte tidigt får veta att de har rätt till ett målsägandebiträde, eller att personer som drabbats av våld i nära relationer inte får information om möjligheten att ansöka om kontaktförbud.

Granskningen visar också att Polismyndigheten saknar tydliga rutiner för att löpande informera den brottsutsatta under utredningens gång. Risken för att det ansvaret faller mellan stolarna är särskilt hög i ärenden som ofta byter handläggare eller har långa handläggningstider.

Ett grundläggande problem är att Polismyndigheten inte har baserat sin interna styrning på analyser av medarbetarnas förutsättningar att informera, eller vilket stöd de behöver i det arbetet. Dessutom följer inte myndigheten upp vilken information som lämnas, samt hur det görs.

Riksrevisionen konstaterar att flera grupper av medarbetare som har dessa komplexa arbetsuppgifter får kort utbildning, eller ingen utbildning alls. Till exempel får operatörerna vid polisens kontaktcenter, som tar emot 43 procent av anmälningarna, totalt sex veckors utbildning där information till brottsutsatta är ett av många moment.

– Granskningen visar att polisens arbete med att informera brottsutsatta har flera effektivitetsproblem. Men eftersom myndigheten inte har följt upp hur detta fungerar har den heller inte de underlag som behövs för att utveckla verksamheten, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen rekommendationer Polismyndigheten att:

  • regelbundet följa upp och utvärdera i vilken utsträckning och hur medarbetare informerar brottsutsatta
  • utvärdera om medarbetarna har rätt stöd, samt anpassa och utveckla stödet till olika kategorier av medarbetares olika förutsättningar
  • se över utbildningarna för operatörer på polisens kontaktcenter och för civilanställda receptionister så att de ger medarbetarna goda förutsättningar för att kunna utföra sina informationsuppgifter vid anmälan
  • införa rutiner med tydlig ansvarsfördelning som säkerställer att brottsutsatta får den information som de behöver under hela ärendets gång.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng