2018-05-11

Brå överväger studier om relationen mellan brott och migration

Brå överväger att göra fördjupningsstudier om utrikes respektive inrikes föddas förekomst som misstänkta för brott.

Det finns i ett stort antal studier om i vilken utsträckning utrikes födda personer förekommer som misstänkta i brottsutredningar jämfört med inrikes födda. Dessa studier visar att den överväldigande majoriteten av de utrikesfödda inte har misstänkts för brott, men att en större andel av de utrikesfödda förekommer som misstänkta jämfört med andelen inrikes födda. En av studierna på området publicerades av Brå för drygt tio år sedan.

Mot den etablerade kunskapsfonden har Brå under relativt lång tid gjort bedömningen att det redan finns den kunskap som behövs om utrikes respektive inrikes föddas förekomst som misstänkta. Myndigheten har därför menar att det inte har funnits något starkt skäl för att genomföra en förnyad studie av samma slag.

Nu konstaterar dock Brå att efterfrågan i samhällsdebatten på uppdaterade underlag om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan, är så stark att myndigheten behöver överväga möjligheterna igen. Uppslag som behöver värderas är exempelvis någon form av uppdaterad studie av det slag som genomförts tidigare, någon form av studie om hur risker fördelar sig och vad som kan göras för att minska dem eller andra fördjupade studier.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng