2015-12-01

Brå: Inrätta samordnare för brottsförebyggande arbete

Brå menar att kommunerna och polisen måste stimuleras till att ta ett större ansvar för sitt brottsförebyggande arbete. De föreslår att regeringen utser en särskild samordnare för brottsförebyggande arbete och att länsstyrelserna utser lokala samordnare för brottsprevention. Detta framgår av den nya rapporten ”Förstärkt stöd till – och samordning av – det lokala brottsförebyggande arbetet”.
I budgetpropositionen för 2015 har regeringen en uttalad ambition att förstärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet. Brå har därför getts ett uppdrag att beskriva hur utvecklingsbehoven ser ut i det lokala brottsförebyggande arbetet och hur ett förstärkt stöd och samordning av det skulle kunna utformas.

I rapporten bedömer Brå att det finns flera behov inom det brottsförebyggande arbetet. Enligt Brå har det lokala brottsförebyggande arbetet har delvis stagnerat. "Såväl gamla som nya problem möts ofta med gamla lösningar. Det behövs resurser och mod för att våga ta tillvara nya idéer, prova och utvärdera dem".

Idag finns det ingen generell lagstadgad skyldighet för kommuner att arbeta brottspreventivt. Därför menar Brå att kommunerna och polisen måste "stimuleras att ta ett större ansvar för och höja prioriteten i sitt brottsförebyggande arbete".

Brå föreslår flera åtgärder varav en är att "det till den nationella stöd- och samordningsfunktionen knyts en särskild samordnare för brottsförebyggande arbete som utses av regeringen". Den särskilda samordnare ska i sin tur knytas till en samrådsgrupp bestående av Brå, Polisen och SKL samt ett nätverk för myndigheter som ger stöd till den lokala brottspreventionen.

Brå vill också att det inrättas brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Dessa skulle kunna fungera stöd för de kommunala brottsförebyggarna som ofta "saknar kollegor som har intresse och kunskap i frågorna". Det kan exempelvis handla om att anordna erfarenhetsutbyte och samverkan för att lösa geografiskt specifika problem.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan