2018-06-18

Användningen av hemliga tvångsmedel låg kvar på samma nivå

Säkerhetspolisens användning av hemliga tvångsmedel ligger fortsatt på samma nivåer som tidigare år. Det framgår av den årliga redovisningen om användningen av hemliga tvångsmedel under 2017 som Åklagarmyndigheten har lämnat till regeringen.

Förra året fattade Säkerhetspolisen 163 beslut om hemliga tvångsmedel med utgångspunkt i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Det kan jämföras med 167 sådana beslut under 2016.

Under 2017 fattade domstol, på begäran av Säkerhetspolisen, totalt 309 beslut om hemliga tvångsmedel med utgångspunkt i rättegångsbalken och lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Året före var motsvarande antal totalt 307 beslut.

Hemliga tvångsmedel kan vara exempelvis hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation via telefon eller internet, eller kontroll av postförsändelser.

Säkerhetspolisen bedömer att förändringarna mellan 2016 och 2017 är en normal årsvariation.

"Antalet beslut om tvångsmedel är helt beroende av karaktären på de ärenden som Säkerhetspolisen hanterar under året. Vissa ärenden kan medföra att många beslut om tvångsmedel fattas, medan andra ärenden inte leder till några tvångsmedelsbeslut alls. Det finns inget samband mellan antalet beslut om tvångsmedel och intensiteten i Säkerhetspolisens operativa arbete", skriver Säpo.

Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen utifrån respektive myndighets ansvarsområde.

Källa: SäkerhetspolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng