2015-12-07

"Vägarna får inte bli en frizon för brott"

Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.

Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.

Styrelsen för Säkerhetsbranschen har sammanställt en skrivelse till Nationella Transportsäkerhetsrådet med konkreta förslag om hur säkerhetsföretag och polis kan samverka för att kontrollera vägtrafiken. Här på SecurityUser.com:s debattsida skriver branschföreningens ordförande, Björn Eriksson, att vägarna inte får bli en frizon för brott.
Med besparingar som leder till en allt mer reducerad kår av trafikpoliser, måste något göras. Vägarna får inte bli en frizon för brott. Lät säkerhetsföretag kostnadseffektivt hjälpa polisen att förebygga och upptäcka allt frän vardagstrafikbrott till tunga brott som smuggling, vapeninnehav och storskaliga transportstölder på̊ våra vägar.

Det finns redan idag personal från privata företag som, under polismans ledning, arbetar som flygplats kontrollanter, samt hamn- och sjöfartskyddskontrollanter inom transportsektorn. Vi har parkeringsvakter som utför övervakning av parkering och som kontrollerar färdbevis på̊ bussar, spårvagnar och tunnelbanor. Mot den bak grunden är det inkonsekvent att inte också̊ ha speciella vägtrafikkontrollanter som kan utföra vissa enklare och begränsade uppgifter för att primärt kontrollera yrkestrafiken, men kanske i en förlängning även privatbilismen.
Under min tid som rikspolischef infördes bilinspektion med flygande inspektioner på̊ vägarna. Det har fungerat utmärkt. Varför inte ta efter detta exempel?

Säkerhetsföretagens personal ska alltså, under polismans ledning, utföra kontroller av att lagar följs. När överträdelser upptäcks kallas polis till platsen för att verifiera och åtgärda.
En vägtrafikkontrollantgrupp bör bestå̊ av 23 personer, med utbildning för arbetsuppgifterna och de ska ha ett specifikt geografiskt område att utföra sitt jobb inom.

Lämpligt kan vara att utföra stickprovskontroller på de speciella kontrollplatserna som finns för polisen runt omkring på̊ våra vägar. Vad som ska kontrolleras ska framgå av ett formulär, utformat av Polismyndigheten.

Det är ingen svår uppgift att peka ut områden där kombinationen säkerhetsföretag och polis kan göra nytta. Hastighetskontroller, körkortskontroll, däckkontroller och utandningsprov (alkokontroll) är självklara exempel.

Vägtrafikkontrollanterna kan också utföra cabotagekontroll, det vill säga kontrollera att fordon och last följer gällande lagstiftning, att lastsäkrings och dokumentationskontroll är säkrat på̊ föreskrivet sätt samt att fordonets last överensstämmer med gällande frakt sedlar. Lägg därtill kontroll av plomber och förseglingar samt se över att lastbärare och dragbil inte har manipulerats med hål i kapell.

Säkerhetspersonalen kan också dokumentera vilka personer som finns i förarhytten via kontroll av ID-handlingar så att inte exempelvis obehöriga, exempelvis flyktingar, transporteras i fordonet. En annan uppgift kan vara kontrollera att koldioxidhalten innanför kapellet inte är förhöjt, då med tecken på̊ att obehöriga befinner sig i lasten eller undersöka. Angeläget är också att kontrollera att inget obehörigt finns fastsatt under fordonet, vilket är särskilt viktigt i anslutning till känsliga objekt samt för fordon som skall rulla på̊ färjor med mera. Listan på̊ tänkbara uppgifter kan naturligtvis göras mycket längre.

Vägtrafikkontrollanter med personal från säkerhetsföretag möjliggör effektiv polisnärvaro på̊ vägarna så att brott kan både förebyggas och klaras upp. Att låta vägarna vara en frizon för såväl vardagsbrott som organiserad brottslighet är inget alternativ.

BJöRN ERIKSSON
ORDFöRANDE FöR SäKERHETSBRANSCHENLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan