2016-11-15

"Tack för mig"

Åke Andersson berättar om sin tid som ordförande för tankesmedjan SNOS.

Åke Andersson berättar om sin tid som ordförande för tankesmedjan SNOS.

När jag 2006 gick ut från Securitas efter 41 år – de sista åren som informationschef – trodde jag att det skulle bli pension. Så blev det inte, istället åtog jag mig rollen som informationschef på bevakningsföretagens branschorganisation Sweguard fram till 2008.
Därefter övertalades jag av AR Medias publisher, Lennart Alexandrie att som ordförande medverka till skapandet av tankesmedjan SNOS, det vill säga Säkerhet för
Näringsliv och Samhälle.

Jag tände på idén. Behovet var uppenbart. Det behövdes en aktör som vågade ta debatt för många av de viktiga frågor som berör säkerheten för företag och myndigheter och deras möjlighet att säkra sina verksamheter och sin personal samt – inte minst – för att öka tryggheten i samhället generellt. Branschföreningarna var vid den här tidpunkten alldeles för passiva.

SNOS utgörs idag, precis som i starten, av en ordförande och ett 20-tal medlemmar bestående av säkerhetsproffs som representerar såväl leverantörs- som beställarled samt olika organisationer som arbetar med brottsbekämpning på olika sätt. Medlemmarnas roll är att belysa trygghetshot som möter företag och offentliga verksamheter samt samhället i stort och identifiera frågor där SNOS kan göra skillnad. Medlemmarna utgör sålunda en slags advisory board för såväl SNOS ordförande som dess fackmediekanal Securityuser.com.

En av SNOS viktigaste roller är att ifrågasätta myndigheters många gånger föråldrade uppfattningar som på olika sätt hämmar brottsbekämpning och utvecklingen mot ett tryggare samhälle. Ett ganska tacksamt uppdrag, eftersom man bara behöver utgå från den verklighet som vi lever i idag. Webbsidan Securityuser.com och papperstidningen med samma namn är bärare av budskapen.

I början mötte vi kompakt motstånd. Men när det gäller synen på kameraövervakning bland såväl medier som myndigheter och politiker idag har mycket hänt. Jag är övertygad om att SNOS förmedling av sunt förnuft i kamerafrågan via Securityuser.com och vår konferens Trygghetskamerans dag har spelat in.

SNOS roll är att prioritera några av frågorna av särskild vikt och driva dem, särskilt om de finns politiska skäl eller myndighetsutövning som utgör hinder för en sund trygghetsutveckling. Med verkligheten som referenspunkt försöker vi påverka politiker och andra att agera för ett tryggare Sverige. För detta ändamål skriver vi debattartiklar,
tar fram faktaunderlag, sammanställer rapporter och arrangerar seminarier och konferenser.

Flaggskeppet bland våra konferenser är Trygghetskamerans Dag som i år arrangerades för femte gången. Det var där som den politiska debatten nådde säkerhetsbranschen för första gången, med medverkande från merparten av riksdagspartierna, vanligen
partiernas rättspolitiska talespersoner från Justitieutskottet. Och det är naturligtvis väldigt glädjande att den kameraövervakningslag som började gälla 2013 redan nu är under revidering. Det jobbade SNOS hårt och intensivt för, bland annat genom en annonskampanj i Dagens Industri.

SNOS har också sedan 2011 utsett "årets Trygghetsambassadör" sedan 2011 och initierat flera opinionsundersökningar, exempelvis om hur politiker, poliser och allmänhet ser på säkerhetskameror.

Vi har kritiserat flera av de vetenskapliga studier som Brå presenterat genom åren som handlat säkerhetskamerors brottspreventiva effekt. Vår rapport "Kameraövervakningens brottsförebyggande effekter i Sverige", som sammanfattar all modern forskning om kamerors brottsförebyggande effekter visar på helt andra resultat. Den används nu av den norska polisen som argument mot landets Datainspektion i en konflikt rörande användning av kameraövervakning, vars utfall förmodas få en stor betydelse för hur kameror får användas på publika platser i Norge. Vi har också drivit på för lagstadgat maskeringsförbud på idrottsarenor, något som regeringen nu föreslår ska träda ikraft den 1 mars 2017.

Nu kliver jag av detta spännande uppdrag. Kristina Axén Olin, tidigare vice partiledare i Moderaterna och finansborgarråd i Stockholm, tar över och jag tror att hon kommer att lyfta SNOS till en ny nivå. Själv kommer jag att vara kvar som en aktiv medlem. Någon helpensionering vid 73 års ålder och 51 år i branschen är det inte tal om.

Åke Andersson


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan