2017-10-25

Svag delårsrapport för Gunnebo

Gunnebos rörelseresultat (EBIT) uppgick till 49 miljoner kronor för tredje kvartalet 2017 – en klar försämring i jämförelse mot motsvarande period förra året då koncernen redovisade 91 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen minskade till 3,5 procent, att jämföra 6,3 procent för tredje kvartalet 2016.

Det är på samtliga posten en nedgång i jämförelse med motsvarande kvartalsrapport 2016 som Gunnebo presenterar. Nettoomsättningen uppgick till 1 409 miljoner kronor (1 448) och den organiska tillväxten var -2 procent. Rörelseresultatet (EBIT) exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 67 Mkr (105) och rörelsemarginalen (EBIT) till 4,8 procent (7,3)

Periodens resultat uppgick slutade på 16 miljoner kronor (51) och resultat per aktie uppgick till 0,21 kronor (0,65). Det fria kassaflödet landade på -63 miljoner kronor (18).

I en kommentar till kvartalsrapporten säger Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange att periodens lönsamhet inte varit tillfredsställande på grund av både engångseffekter och strukturella effekter.

– Utvecklingen av vår affär har dock varit olika i olika delar av verksamheten. Region Asia-Pacific hade i kvartalet en organisk försäljningstillväxt om 9 procent. Samtidigt minskade den organiska försäljningen med 5 procent i region EMEA. I region Americas var den oförändrad. Exklusive Frankrike hade EMEA en negativ organisk tillväxt om 3 procent och Koncernen som helhet förblev oförändrad.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan