2017-02-08

Securitas-aktien föll trots stark tillväxt 2016

Securitas koncernchef Alf Göransson.

Securitas koncernchef Alf Göransson.

Igår presenterade Securitas sin delårsrapport för oktober – december. Säkerhetsföretaget avslutade 2016 med en försäljning på 23,7 miljarder kronor (21,0) och en organisk försäljningstillväxt på 5 procent (7) för fjärde kvartalet. Det måste betraktas som godkänt med tanke på att motsvarande period 2016 var extrem till följd av de stora flyktingströmmarna.

Rörelseresultat före avskrivningar landade på över 1,2 miljarder kronor (1,133) för perioden, men rörelsemarginalen föll från 5,4 procent till 5,2 procent. Vinsten per aktie landade 1,92 kronor (1,83).

På det hela taget är det en hygglig kvartalsrapport kan man tycka, men aktiemarknaden reagerade på den sänkta rörelsemarginalen samt att koncernchefen Alf Göransson aviserade en fortsatt försvagning i Europa och att vändningen kommer först under andra kvartalet. Aktien föll med 5,2 procent igår.

För helåret 2016 redovisar Securitas en försäljning på drygt 88,1 miljarder kronor (80 860 Mkr).. Den organiska försäljningstillväxt landade på 7 procent (5)

och örelseresultat före avskrivningar uppgick till över 4,5 miljarder kronor (4 089). Rörelsemarginalen ökade marginellt, från 5,1 procent till 5,2 procent medan vinsten per aktie stack iväg till 7,24 kronor (6,67)

Säkerhetslösningar på uppgång
Koncernchefen Alf Göransson framhöll att Securitas tillväxttakt under året varit högre än marknaden i övrigt. Han påtalade också säkerhetslösningar med elektroniskt innehåll ökade med 56 procent (38) inklusive förvärv. Den organiska tillväxten inom detta område var däremot lägre än föregående år: 22 procent att jämföra med 35 procent 2015. Totalt svarade lösningar och säkerhetselektronik för en försäljning om14,1 miljarder kronor (9,3) eller 16 procent (11,5) av den totala försäljningen 2016.

– Vi tror att vi kan fortsätta att öka försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet i en hög takt även under de kommande åren, och att göra den till en betydande del av koncernens totala försäljning, kommenterade Alf Göransson.

Göransson beskrev vidare marknadsläget i USA som fortsatt gynnsamt.

– Vi är säkra på att vårt förvärv av Diebolds verksamhet inom elektronisk säkerhet möjliggör att ytterligare förbättra vår marknadsposition på den amerikanska säkerhetsmarknaden, sa han.

Europamarknaden
Alf Göransson beskrev också Europa som en marknad vars 2016 präglats av ökad social oro och högre behov av säkerhet.

– Dessa extra säkerhetsbehov har visat sig vara kortsiktiga och volatila till sin natur och förväntas fortsätta att minska under de kommande kvartalen. Detta faktum, i kombination med några få betydande kontraktsförluster och historiskt höga jämförelsetal, kommer att vända den positiva trenden av organisk försäljningstillväxt i Security Services Europe under de kommande kvartalen, men vi förväntar oss att den återhämtar sig under det andra halvåret 2017, menade han.

Nettoskuld i förhållande till EBITDA ökade till 2,4 (1,9) under 2016 främst som ett resultat av förvärven inom elektronisk säkerhet. Kassaflödet var svagare än förväntat i det sista kvartalet.

– Vi har vidtagit åtgärder för att återställa det under 2017, betonade Göransson som också framhöll att Securitas investeringar i säkerhetstjänster under de senaste åren.

– Våra ansträngningar att optimera kundernas säkerhetskostnader medför just nu att vi växer snabbare än säkerhetsmarknaderna i USA och Europa liksom i många av de ibero-amerikanska länderna, hävdade han.

Digitalisering ska stärka Securitas
Slutligen kommenterade Göransson investeringarna i digitaliseringen av sina kunders realtids- och historiska data för att gradvis kunna producera mer proaktiva säkerhetslösningar.

–I kombination med vår strategi för säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet kommer proaktiv säkerhet att skapa mervärde för kunderna, liksom ökad säkerhet, och stärka vårt ledarskap på den globala säkerhetsmarknaden, konkluderade han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan