2017-05-01

Bra början på året för Gunnebo

Gunnebos delårsrapport för perioden januari-mars 2017 visar på en nettoomsättning på 1 440 miljoner kronorr (1 390), organiskt var den dock oförändrad. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 59 miljoner kronor (53) och rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 4,1 procent (3,8)
Rörelseresultatet (EBIT) exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 65 miljoner kronor  (58) och rörelsemarginalen (EBIT) till 4,5 procent (4,2). Periodens resultat ökade till 29 miljoner kronor (20).
Resultat per aktie ökade till 0,37 kronor (0,26) och fkassaflöde uppgick till -6 miljoner kronor  (7)

Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange framhåller att det första kvartalet var en stark start på året med en omsättning på 1 440 miljoner kronor och en rörelsemarginal om 4,5 procent exklusive poster av engångskaraktär. Marginalen i EMEA fortsätter att förbättras.

– Region EMEA hade i första kvartalet en organisk försäljningstillväxt om två procent. Försäljningen var god i de flesta underregioner, men något svagare i Frankrike, Storbritannien och Sydafrika, kommenterar han.
– Rörelsemarginalen fortsätter att förbättras på grund av effekter av gjorda omstruktureringar. Gunnebo kommer att fortsätta fokusera på ökad produktivitet och strukturella förändringar i den europeiska organisationen under 2017.

Lange förklarar också varför region Asia-Pacific hade ien negativ organisk försäljningstillväxt om 8 procent efter fem kvartal med positiv organisk tillväxt.

– Främsta anledningen till detta är den fortsatt svaga utvecklingen på bankmarknaden i Indien samt i Indonesien där det stora OKI-projektet nu löper mot sitt slut.

Gunnebos försäljningen var fortsatt stark i Kina, främst på grund av en god utveckling inom området tillträdeskontroll.

När det gäller region Americas hade Gunnebo i första kvartalet en organisk försäljningstillväxt om 3 procent.
– Försäljningen utvecklades positivt i Nordamerika medan den var oförändrad i Sydamerika, främst på grund av ett osäkert investeringsklimat i Mexiko, säger Henrik Lange.

Inom Kontanthantering har utvecklingen av försäljningen varit positiv.
– Utrullningen av sluten kontanthantering, SafePay, fortsatte i Europa och försäljningen har utvecklats väl i både Nordamerika och Asien, kommenterar Lange.

Inom affärsområdet Tillträdeskontroll har den positiva utvecklingen av försäljningen fortsatt under det första kvartalet 2017 med en positiv utveckling av försäljningen till kollektivtrafik och offentliga byggnader.

Inom Säkerhetsskåp och valv har försäljningsutvecklingen av certifierade skåp varit positiv i det första kvartalet förutom i Indien där försäljningen till offentliga banker varit låg på grund av en minskad efterfrågan. Försäljningen av säkerhetsskåp till uttagsautomater var oförändrad.

Inom Elektronisk säkerhet var försäljningen i kvartalet något lägre än föregående år på grund av en svagare försäljning i både Europa och i Mexiko.

– För kvartalet redovisar vi en organisk försäljningstillväxt på 0 procent samt ett rörelseresultat exklusive engångskostnader på 65 Mkr och en rörelsemarginal om 4,5 procent. Med en bra start på året står vi nu rustade att fortsätta implementeringen av strategin för lönsam tillväxt, kommenterar Henrik Lange avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan