16-02-2019

Straffelovrådet er ikke nedlagt

For mig er det vigtigt at sige helt klart, at vi også fremadrettet skal have Straffelovrådet som et vigtigt rådgivende organ, siger Søren Pape.

Justitsministeriet kan oplyse, at Straffelovrådet ikke er – eller vil blive – nedlagt, som det ellers har været skrevet i nogle medier.

Straffelovrådet har siden rådets oprettelse i 1960 med jævne mellemrum arbejdet med konkrete kommissorier og har siden 1960 afgivet 27 betænkninger. Rådet afgav senest i 2017 en betænkning om freds- og ærekrænkelser – et arbejde, der resulterede i konkret lovgivning så sent som i december 2018. Rådet har i øvrigt i de senere år afgivet betænkninger i 2016, 2015 og 2014. Forud herfor har rådet tidligere afgivet betænkninger i 2012 og 2008.

Det er ikke – og har ikke tidligere – været praksis, at al lovgivning på straffelovsområdet forudsætter Straffelovrådets involvering. Tværtimod. Der har således været godt 100 ændringer af straffeloven – store som små – de seneste 20 år, hvoraf 15 lovændringer udspringer af Straffelovrådets betænkninger eller udtalelser.

- For mig er det vigtigt at sige helt klart, at vi også fremadrettet skal have Straffelovrådet som et vigtigt rådgivende organ. Jeg er ærgerlig over, at der har spredt sig en misforståelse, der hviler på et faktuelt forkert grundlag. Det har ført til et indtryk af, at alle ændringer af straffeloven skal eller bør behandles af Straffelovrådet. Det er historisk og faktuelt en forkert præmis. Langt størstedelen af de ændringer, der har været af straffeloven de sidste 20 år, udspringer ikke af Straffelovrådets arbejde. Men det ændrer naturligvis ikke på, at Straffelovrådets arbejde er helt centralt, siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Straffelovrådets hidtidige formand fratrådte i foråret 2017 sin post, og rådet skal nu sammensættes på ny. Derfor overvejer Justitsministeriet, hvordan Straffelovrådets fremtidige sammensætning bedst muligt modsvarer rådets opgaver. Rådet skal således også fremover besidde den højeste strafferetlige ekspertise, men samtidig også andre fagligheder der kan perspektivere behovet for et strafferetligt værn ud fra bredere samfundsmæssige overvejelser.

Justitsministeriet forventer at udpege en ny formand samt øvrige medlemmer af Straffelovrådet i løbet af foråret.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen