04-06-2020

Lovgivning, der skal beskytte politifolk mod overfald, er sat ud af kraft på Færøerne

Et enkelt udeladt ord i en oversættelse af straffelovens §119 fra dansk til færøsk har bevirket, at to personer, der var tiltalt for at have truet eller overfaldet politiet, ikke er blevet dømt efter paragraffen. Den har ellers til formål at beskytte offentligt ansatte, herunder politifolk, men virker altså p.t. ikke efter hensigten, ifølge den færøske politiforening, der er gået ind i sagen for at få præciseret lovgivningen.

To gange siden februar har anklagemyndigheden i færøsk politi oplevet, at tiltalte ikke blev dømt for overtrædelse af §119, stk. 1, fordi dommeren ikke ville benytte sig af paragraffen. Det oplyser Politiforbundet.

Den ene færøske mand stod blandt andet tiltalt for at have kastet en energidrik efter en politimand, mens den anden tiltalte færing havde truet med at smitte en politimand med corona.

Begge sager er nu anket til landsretten af anklagemyndigheden.

Baggrunden for den juridiske – eller måske nærmere sproglige – tvist er, at Færøerne er i færd med at få oversat dansk lovgivning til modersmålet. Færøerne er som bekendt en del af Rigsfællesskabet, og lovgivning er et dansk anliggende. Derfor har lovteksterne hidtil været på dansk. Men efter ønske fra det færøske Lagting er lovgivningen nu altså løbende i færd med at blive oversat, og det er i den forbindelse, at der er opstået en tvist, fordi ordet øver er udeladt i den færøske oversættelse af straffelovens § 119, stk. 1.

Den danske lovtekst hedder:

”Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.”

Men i den færøske oversættelse hedder det blot: ”Den, som med vold, truer med vold eller (…)”.

Virker ikke efter hensigten

I de to ovennævnte retssager har dommeren derfor fundet, at lovteksten i sin nuværende form savner den nødvendige klarhed, som kan føre til, at der pålægges en straf, fordi den færøske oversættelse mangler det handlingsangivende verbum øver.

- Efter min opfattelse handler det om et tovtrækkeri mellem Lagtinget og det danske retsvæsen. Problemet er bare, at §119 nu ikke bruges, som den er påtænkt, siger formand for den færøske politiforening, Absalon Áargarð.

Han mener, at paragraffens færøske ordlyd hurtigst muligt bør tilføjes det manglende verbum, og politiforeningen har derfor rettet henvendelse til Lagtinget, oplyser Politiforbundet.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk